Máte záujem pracovať ako profesionálny náhradný rodič?

   Hogyan válhatunk hivatásos szülőkké?

Pozícia profesionálneho náhradného rodiča bola vytvorená so zámerom zníženia traumy dieťaťa po vyňatí z biologickej rodiny. Každé dieťa do 6 rokov veku po vyňatí z biologickej rodiny je následne dočasne umiestnené v rodinnom prostredí profesionálneho náhradného rodiča, kým sa nepodarí v pôvodnej rodine vytvoriť vhodné podmienky na návrat dieťaťa, alebo kým sa nenájde iná forma starostlivosti pestúnstvo alebo osvojenie

  • § Zákon č. 376/2022 o profesionálnych náhradných rodičoch upravuje právne vzťahy v súvislosti z výkonom práce profesionálneho náhradného rodiča https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/376/20230101
  • § Profesionálny náhradný rodič je zamestnanec centra pre deti a rodiny a vzťahujú sa na neho príslušné ustanovenia zákona č. 376/2022 Z. z., záujemca o vykonávanie profesionálneho náhradného rodiča musí byť fyzicky a psychicky spôsobilí. Profesionálnemu náhradnému rodičovi patrí mzda v zmysle § 22; § 23; § 24; § 25; § 26; § 27 a § 28 zákona č. 376/2022 Z. z.
  • § Profesionálna náhradná rodina je organizačná súčasť centra. Ide o domáce prostredie zamestnanca centra, v ktorom sa poskytuje starostlivosť určenému počtu detí - najmenej 1 a najviac 3 deti (v zmysle § 17 Vyhlášky 103/2018 Z .z. MPSVR SR ).
  • § Ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie sa vykonáva v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom alebo v rodinnom dome alebo v byte , ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spolunájomcom, ktorý má profesionálny náhradný rodič právo užívať na základe zmluvy o výpožičke alebo ku ktorému má profesionálny náhradný rodič právo osobného užívania ( v zmysle §2 zákona č. 376/2022 Z.z.).
  • § Pre vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti; bezúhonnosť; zdravotnú a psychickú spôsobilosť (profesionálneho náhradného rodiča ako aj manžela profesionálneho náhradného rodiča); predpoklad zabezpečenia výchovy a všestranného vývinu mal. dieťaťa a predpoklad vhodných bytových a priestorových podmienok ( v zmysle § 3; § 4; § 5; § 6; § 7 a § 8 zákona č. 376/2022 Z. z. ).
  • §Rozsah prípravy je 60 hodín resp. 80 hodín, pokiaľ záujemca o profesionálne náhradné rodičovstvo spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad ( v zmysle § 15 a §16 Vyhlášky č. 103/2018 Z.z. MPSVR SR ).
  • §Výška úhrady výdavkov na dieťa v profesionálnej náhradnej rodine a výška úhrady výdavkov spojených s bývaním dieťaťa je vyplácaná v zmysle § 18 Vyhlášky č. 103/2018 Z. z. MPSVR SR.

Rozhodnutie stať sa profesionálnym náhradným rodičom vyžaduje od záujemcu skutočne veľké presvedčenie o tom, že túto „prácu“ chce naozaj vykonávať. Je to výrazný zásah nielen do jeho života, ale aj do života celej rodiny a často aj blízkeho okolia. Záujemca o profesionálne náhradné rodičovstvo musí byť naozaj vnútorne presvedčený o význame svojho rozhodnutia. Veľkú pozornosť treba venovať odbornej príprave na profesionálne náhradné rodičovstvo, kde sa dozviete o všetkých pozitívach aj možných úskaliach tejto práce.

Obsah prípravy na profesionálne náhradné rodičovstvo

Záujemca o vykonávanie prípravy na profesionálne rodičovstvo

Ak Vás zaujali informácie o profesionálnom náhradnom rodičovstve a chceli by ste sa zúčastniť odbornej prípravy v našom regióne, tak CDR organizuje prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo bezplatne.

Príprava na profesionálne náhradné rodičovstvo

Obsah prípravy na profesionálne náhradné rodičovstvo

OZNÁMENIE o začatí prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

Záujemca o vykonávanie prípravy na profesionálne rodičovstvo

Profesionálne náhradné rodiny na stránke UPSVR

Centrum pre deti a rodiny Komárno - organizuje prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo bezplatne.

Odbornú prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo organizujú aj akreditované subjekty.

Bližšie informácie na stránke O.Z. Návrat

www.navrat.sk

Bližšie informácie na stránke Úsmev ako dar

www.usmev.sk

Úplné znenie zákonov vyhľadáte na www.slov-lex.sk