Chcete sa stať profesionálnym náhradným rodičom?

Rozhodnutie stať sa profesionálnym náhradným rodičom vyžaduje od záujemcu skutočne veľké presvedčenie o tom, že túto „prácu“ chce naozaj vykonávať.

Profesionálne náhradné rodiny

Už 21 rokov poskytujeme starostlivosť deťom v profesionálnych náhradných rodinách


Prvú profesionálnu náhradnú rodinu sme zamestnali v marci 2002 za pomoci a podpory Občianskeho združenia Návrat. Zámerom bolo umožniť dieťaťu, ktoré si nebolo možné osvojiť, nepodarilo sa mu nájsť ani pestúnsku rodinu a ktoré bolo ťažko zdravotne postihnuté vyrastať v rodinnom prostredí. Manželia z Komárna sa rozhodli tomuto dieťaťu poskytnúť starostlivosť vo vlastnom rodinnom prostredí.

Postupne sme rozšírili odborný tím o sociálneho pracovníka, psychológa, špeciálneho pedagóga, vypestovali si zručnosti a vybudovali siete kontaktov s odborníkmi z okolia - tak sa práca s profesionálnymi náhradnými rodinami stala kľúčovou pre smerovanie činnosti nášho detského domova.

  • § V septembri 2005 keď bol prijatý zákon 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorý ustanovil v zmysle § 52 ods. 2 vykonávanie rozhodnutia o ústavnej starostlivosti a rozhodnutia o predbežnom opatrení v profesionálnej náhradnej rodine má prednosť pred ich vykonaním v samostatných skupinách a špecializovaných skupinách. V tomto čase mal náš detský domov už získané potrebné skúsenosti s prácou s profesionálnymi náhradnými rodinami.
  • Cez médiá sme oslovili širokú verejnosť a v spolupráci s UPSVR Komárno sme ako prvý detský domov v rámci Nitrianskeho kraja vytvorili tím odborníkov a zrealizovali prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v termíne marec - máj 2006. V regióne vznikla tradícia, každoročne na jar a na jeseň vytvoriť skupinu žiadateľov na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva a následne zrealizovať ich prípravu, čo dodnes predstavuje 20 príprav.
  • Vybudovali sme sieť profesionálnych náhradných rodín z okresov Komárno, Nové Zámky a boli sme partnerom Národného projektu XXIV. Zvyšovanie zamestnanosti profesionálnych náhradných rodín.
  • Boli sme partnerom Národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti" v rokoch 2007 - 2013.
  • Pracujeme ako Centrum podpory profesionálnych náhradných rodín. Poskytujeme odborné zázemie, pomoc, usmernenie sprevádzanie a spätnú väzbu profesionálnym náhradným rodičom v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného a sociálneho rozvoja dieťaťa. Sprevádzame a podporujme profesionálnych náhradných rodičov a dieťa pri kontakte s biologickou rodinou detí a tiež v procese pred, počas aj po ukončení interakcií v rámci procesu náhradnej rodinnej starostlivosti. Monitorujeme potreby regiónu a predkladáme ich zriaďovateľovi.
  • Zamestnávame 22 profesionálnych náhradných rodičov, ktorí poskytujú starostlivosť 44 deťom vo svojich vlastných bytových priestoroch. Viac ako 60 % detí umiestnených v profesionálnych náhradných rodinách sú deti vo veku do 6 rokov.
  • V profesionálnych náhradných rodinách sme poskytli starostlivosť 235 deťom.
  • Máme bohaté skúsenosti s prácou s profesionálnymi náhradnými rodinami. Pracujeme ako mentor v oblasti práce s profesionálnymi náhradnými rodinami pre Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže, Centrum pre deti a rodiny Kolárovo a Centrum pre deti a rodiny Štúrovo.
  • Našim cieľom do budúcna je zefektívnenie programov prípravy profesionálnych náhradných rodičov. Ďalším cieľom je podpora pre profesionálneho náhradného rodiča a to hlavne formou odľahčujúcej starostlivosti.

Ďakujeme všetkým profesionálnym náhradným rodičom a ich rodinám, ktorí poskytli svoj domov a starostlivosť deťom, ktoré nemôžu byť vychovávané vo svojej vlastnej rodine. Dokázali niečo na čo väčšina z nás nemá odvahu.

Vďaka patrí aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili profesionálne náhradné rodiny.