Chcete sa stať pestúnom?

Navštívte príslušný ÚPSVR v mieste svojho trvalého bydliska, kde Vám bude poskytnuté poradenstvo a informácie o náhradnej rodinnej starostlivosti, konkrétne o pestúnskej starostlivosti maloletého dieťaťa. O postupe pri podaní žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť a o procese sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti.

Ak máte záujem stať sa pestúnom je potrebné vykonať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť. Sami sa môžete rozhodnúť, kde túto prípravu absolvujete (ÚPSVR v mieste bydliska alebo cez akreditované subjekty – Návrat o. z. , Úsmev ako dar o. z.). Obsah a rozsah prípravy je stanovený zákonom (v rozsahu min. 26 hodín) a jej súčasťou je aj posudzovanie spôsobilosti žiadateľa stať sa náhradným rodičom, ktoré je ukončené záverečnou správou. Ďalším krokom je podanie žiadosti o zapísanie do evidencie žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom.

Pri pestúnskej starostlivosti je dieťa zverené do pestúnskej rodiny na základe súdneho rozhodnutia. Povinnosťou pestúnov je vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu ako ju vykonávajú rodičia, majú právo zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok iba v bežných veciach. Dieťaťu zostáva jeho identita, to znamená, meno aj priezvisko. Biologickí rodičia majú právo stretávať sa so svojim dieťaťom, pestún je povinný tento kontakt dieťaťu a rodičom umožniť. V prípade že sa nevedia dohodnúť, spôsob a miesto stretávania ustanoví súd. Pestúnovi patria jednorazové a opakované štátne príspevky.

Podrobné informácie o pestúnskej starostlivosti nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa poskytovaním finančných príspevkov:

  • jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti,
  • jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti,
  • opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti,
  • opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

Informácie o príspevkoch pre náhradného rodiča nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak Vás zaujali informácie a žijete našom regióne, tak nasledujúce kontakty budú pre Vás užitočné.

Kontakty

Tu Vám poradia ako postupovať, ak ste sa rozhodli vykonávať pestúnsku starostlivosť

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno
Oddelenie SPOD a SK
M.R.Štefanika 9
945 01 Komárno
Vedúci oddelenia: PhDr. Ľudovít Lukuvka
tel. č.: 035/24 42 600
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Oddelenie SPOD a SK
F. Kapisztóryho 1
940 01 Nové Zámky
Vedúci oddelenia: Mgr. Lucia Kecskésová
tel. č.: 035/24 40 600
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice
Oddelenie SPOD a SK
Ľ. Štúra 53
934 03 Levice
Vedúci oddelenia: Mgr. Marica Pásztor Daru
tel. č.: 036 24 40 606
Určený úrad Nitra
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
Oddelenie SPOD a SK
Štefánikova tr. 88
949 01 Nitra
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Augustínová
tel. č.: 037 22 40 604
O.Z. Návrat, o. z.
Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť
Kontakt na O.Z. Návrat, o. z.
Úsmev ako dar o. z.
Náhradná rodina
Kontakt na Úsmev ako dar o. z.