Slobodný prístup k informáciám

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 1. Text zákona je prístupný na informačnej tabuli v budove Centra pre deti a rodiny Komárno (ďalej len „Centrum"), v sieti internet na stránke Ústredia PSVR, v Zbierke zákonov.
 2. Schéma organizačnej štruktúry je podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. k dispozícii na webovej stránke Centra pre deti a rodiny Komárno. V tlačenej forme v priestoroch Centra.
 3. Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva:
  • písomne prostredníctvom pošty na adrese:
   Centrum pre deti a rodiny Komárno, Ul. mieru 3, 945 01 Komárno
  • ústne - osobne v pracovných dňoch od 8:00 - 15:00 hod. v kancelárii riaditeľa
  • telefonicky v pracovných dňoch - t. č.: 035 24330 11
  • prostredníctvom faxu č.: 035 24330 19
  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: ded.komarno@mail.t-com.sk
 4. Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí obsahovať:
  • Kto žiadosť podáva
  • Komu je žiadosť adresovaná
  • Aké informácie žiadateľ žiada
  • Aký spôsob žiadateľ požaduje na sprístupnenie (písomne, e-mailom, ...)
  V žiadosti musí byť uvedené komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak v žiadosti niektoré z uvedených údajov chýbajú, žiadosť bude vrátená na doplnenie.
 5. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v zmysle § 19 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote.
 6. Sadzobník správnych poplatkov je k dispozícii na internetových stránkach.

Podanie sťažnosti

V zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach") a vnútorného predpisu, týkajúceho sa vybavovania sťažností v pôsobnosti Centra pre deti a rodiny Komárno, Centrum prijíma sťažnosti každý pracovný deň v celom rozsahu pracovného času – od 8:00 hod do 15:00 hod.

Sťažnosť možno podať:

 1. písomne
 2. ústne do záznamu alebo
 3. elektronickou poštou

Písomná sťažnosť

Písomnú sťažnosť možno zaslať na adresu Centra, ktorá je zverejnená na web stránke Centra – Centrum pre deti a rodiny Komárno, Ul. mieru č.3, 945 01 Komárno. Osobne možno podať písomnú sťažnosť v administratívnej časti Centra (sídlo Centra), Ul. mieru č.3 945 01 Komárno.

Ústna sťažnosť

O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní zamestnanec Centra vyhotoví záznam o ústnej sťažnosti.

Elektronická sťažnosť

Sťažnosť je možné podať aj elektronickou poštou. Emailové adresy sú zverejnené na web stránke Centra.

Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom sťažnosť sa odloží.

Poskytovanie informácií

Znenie zákona č. 211/2000 Z.z.

Centrum pre deti a rodiny Komárno
Ul. mieru 3
945 01 Komárno
t.č. 035/24 33 011
fax. 035/24 33 019
ded.komarno@mail.t-com.sk
Osobne od 8:00 - 15:00 hod. v kancelárii riaditeľa.

Sťažnosti

Centrum pre deti a rodiny Komárno
Ul. mieru 3
945 01 Komárno
Emailové kontakty
Osobne od 8:00 - 15:00 hod. v administratívnej časti Centra.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska č. 8
812 67 Bratislava
Lukas.Bartko@upsvr.gov.sk
Zodpovedná osoba: Lukáš Bartko