Z histórie ...

Už viac ako 60 rokov zabezpečujeme poskytovanie starostlivosti deťom a podporu ich rodinám


Zariadenie bolo vybudované na základoch bývalého Dojčeneckého ústavu. Ústav vznikol ako súčasť komárňanskej nemocnice v budove novostavby dňa 1. novembra 1957 pod názvom Dojčenský ústav s kapacitou 45 miest. Dojčenský ústav bol zriadený pre umiestňovanie dojčiat zdravotne oslabených, s vrodenými vývojovými chybami, opustených sociálnych sirôt, ako aj z dôvodu zanedbávania starostlivosti zo strany rodičov. Prijímal deti vo veku od 0 do 1 roka z okresov Komárno a Nové Zámky. Ďalšou dôležitou činnosťou ústavu bolo umiestňovanie detí do náhradnej rodinnej starostlivosti s cieľom adopcie, či pestúnskej starostlivosti.


Významnou osobnosťou formujúcou zariadenie bola MUDr. Anna Škodáčková, ktorá v zariadení vo funkcii riaditeľky pôsobila viac ako tri desaťročia v rokoch 1958 - 1989, pod jej vedením zariadenie prešlo mnohými úpravami. Po jej odchode do funkcie nastúpila MUDr. Magdaléna Tvrdoňová, ktorá viedla kolektív dojčenského ústavu až do 31.12.1996

Dojčenský ústav v pôsobnosti Nemocnice s poliklinikou v Komárne bol v zmysle Zákona č.222/1996 o organizácii miestnej štátnej správy delimitovaný dňom 1. novembra 1996 a stal sa samostatným právnym subjektom, prešiel z pôsobnosti rezortu Ministerstva zdravotníctva SR pod rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom Detský domov Komárno.

Do Dojčenského ústavu bolo od jeho vzniku do 1. novembra 1996 umiestnených 3 467 detí, ktoré tu našli lásku a všestrannú starostlivosť zo strany celého kolektívu. Po dovŕšení veku l roka deti, ktorých rodičia si upravili svoje podmienky a vytvorili tak vhodné prostredie pre zdravý telesný a duševný vývin svojich detí, sa vrátili do svojej biologickej rodiny. Deti, o ktoré biologickí rodičia neprejavili záujem, boli zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, či už adopcie alebo pestúnstva. Nie všetky však mali takéto šťastie, mnohé z nich boli premiestnené do detských domovov, najčastejšie do Skalice, Malaciek alebo do ústavov sociálnej starostlivosti.

Detský domov Komárno v zriaďovacej pôsobnosti Krajského úradu v Nitre v rokoch 1997 - 2003 prešiel mnohými priestorovými úpravami, čo umožnilo postupne zvyšovať vekovú hranicu detí na poskytovanie starostlivosti deťom do troch, neskôr do šesť rokov veku a nebolo potrebné deti umiestňovať do iných detských domovov z dôvodu dovŕšenia veku, deti zostali v blízkosti svojich biologických rodičov. V roku 2003 detský domov prešiel transformáciou, ktorá sa dotýkala všetkých oblastí detského domova a to priestorových podmienok, výchovných podmienok, personálnej štruktúry a ekonomických podmienok. Najdôležitejším cieľom bola: humanizácia podmienok detí žijúcich v detskom domove.


Dňom 1.1.2004 sa stal zriaďovateľom Detského domova Komárno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre a od 1.9.2005 v zmysle zákona č 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele poskytuje výkon ústavnej starostlivosti deťom až do dosiahnutia plnoletosti. Kapacita detského domova sa postupne zvýšila na 55 miest.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava sa dňom 1.7.2011 stalo zriaďovateľom Detského domova Komárno a zariadenie naďalej postupne prechádzalo procesom deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. Kapacita zariadenia sa postupne zvýšila na 68 miest.

V zmysle zákona č. 61/2018 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. v zmysle § 100w sa mení pôvodný názov subjektu Detský domov Komárno na

Centrum pre deti a rodiny Komárno

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami už ako Centrum pre deti a rodiny Komárno.

História - profil spoločnosti