Ako môžete pomôcť?

Finančná pomoc

Naše zariadenie je štátna rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

Z rozpočtu nie je vždy možné pokryť náklady na rekreačnú, športovú a kultúrnu činnosť detí, preto sa obraciame aj na pomoc sponzorov.

V prípade, že máte záujem našim deťom finančne pomôcť, môžete na tak urobiť prostredníctvom Účtu darov a grantov Centra pre deti a rodiny Komárno:

SK 48 8180 0000 0070 0042 3160

Vaše finančné príspevky zlepšia život deťom, ktoré nie z vlastnej viny nemôžu prežiť detstvo v kruhu svojej rodiny.

Môžete deťom darovať aj 2% z daní.

Materiálna pomoc

Materiálnu pomoc môžete odovzdať v ktorýkoľvek pracovný deň, pri hlavnom vchode do Centra pre deti a rodiny Komárno v čase medzi 7:00 a 17:00 hodinou, službukonajúcemu zamestnancovi.

Prosím majte pochopenie pre zníženú personálnu kapacitu počas víkendov, sviatkov a po 15tej hodine, v tomto čase u nás pracujú už iba vychovávatelia a sestry na skupinách s deťmi.

Materiálnu pomoc môžete zaslať aj na adresu:
Centrum pre deti a rodiny Komárno, Ul. mieru č.3, 945 01 Komárno


Za pomoc všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Účet darov a grantov

SK 48 8180 0000 0070 0042 3160
Za pomoc všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Darujte 2% z daní

Ako darovať 2% z daní >>

Dobrovoľníctvo

Pomôcť môžete aj ako dobrovoľník prostredníctvom programu Buddy.

Informácie o dobrovoľníctve >>