Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovedná osoba: Lukáš Bartko

Spôsob podania podnetov:

 1. Písomne ma adresu:
  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  Špitálska č. 8
  812 67 Bratislava

  Písomné oznámenie musí byť podané v zalepenej obálke s vyznačenou poznámkou:
  „Neotvárať – oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.”

 2. alebo

 3. Prostredníctvom elektronickej pošty je oznámenie možné uskutočniť jeho zaslaním na e- mailovú adresu zodpovednej osoby:
  Lukas.Bartko@upsvr.gov.sk
  Predmetný spôsob podávania oznámenia je oznamovateľom prístupný 24 hodín denne.

Poskytovanie informácií

Znenie zákona č. 211/2000 Z.z.

Centrum pre deti a rodiny Komárno
Ul. mieru 3
945 01 Komárno
t.č. 035/24 33 011
fax. 035/24 33 019
ded.komarno@mail.t-com.sk
Osobne od 8:00 - 15:00 hod. v kancelárii riaditeľa.

Sťažnosti

Centrum pre deti a rodiny Komárno
Ul. mieru 3
945 01 Komárno
Emailové kontakty
Osobne od 8:00 - 15:00 hod. v administratívnej časti Centra.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska č. 8
812 67 Bratislava
Lukas.Bartko@upsvr.gov.sk
Zodpovedná osoba: Lukáš Bartko