Ambulantné a terénne opatrenia

Opatrenia ambulantnou a terénnou formou sa zabezpečujú v dvoch oblastiach:

Náhradná rodinná starostlivosť

Centrum zabezpečuje výkon nasledovných opatrení SPODaSK v rámci programu náhradnej rodinnej starostlivosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.:

  • § odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii - § 11 ods. 3 písm. b) bod 1
  • § odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch - § 11 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 3
  • § poskytovanie podpory, sociálneho alebo iného odborného poradenstva náhradným rodičom § 73 ods. 6 písm. d) – opatrenia podľa § 44a ods. 1
  • § poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti § 73 ods. 6 písm. e)

Kedy a kde poskytujeme pomoc a podporu pre rodiny s maloletým dieťaťom z okresu Komárno a Nové Zámky?

Každý pracovný deň v čase od 7:30 do 15:30 hod. v stredu od 8:00 do 16:00 hod. v meste Komárno na adrese Ulica Mieru č. 3. Po dohode s klientom v domácnostiach klientov alebo v čase a priestoroch na to určených.

Bližšie informácie nájdete v   Programe Centra pre deti a rodiny Komárno.Sanácia, zanedbávanie

Centrum zabezpečuje výkon nasledovných opatrení SPODaSK v rámci programu zanedbávania riadnej starostlivosti o maloleté dieťa a sanácie rodiny podľa zákona č. 305/2005 Z. z.:

  • § odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností - §11 ods. 3 písm. b) bod 4
  • § odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch - § 11 ods. 3 písm. b) bod 3 ; § 11 ods. 3 písm. a)
  • § odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - §11 ods. 3 písm. b) bod 2
  • § odborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa - §11 ods.3 písm. b) bod 5
  • § uloženie mal. dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu - §37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine
  • § vykonávanie povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovné opatrenia - §37 ods. 4 zákona o rodine

Kedy a kde poskytujeme pomoc a podporu pre rodiny s maloletým dieťaťom z okresu Komárno?

Každý pracovný deň v čase od 7:30 do 15:30 hod. v stredu od 8:00 do 16:00 hod. v meste Komárno na adrese Ulica Mieru č. 3. Po dohode s klientom v domácnostiach klientov alebo v čase a priestoroch na to určených.

Bližšie informácie nájdete v   Programe Centra pre deti a rodiny Komárno.