Špecializované samostatné skupiny

Poskytujeme starostlivosť deťom s ťažkým zdravotným postihnutím.


Špecializovaná samostatná skupina I.

Cieľová skupina detí Pre deti s telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou postihnutí a pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe vyjadrenia podľa osobitného predpisu.
Aktuálne sú na skupine sú imobilné, vo veku od 0 do 11 rokov.
Kapacita skupiny 7 detí ŤZP
Vedúci skupiny Mazanová M. - sestra
Poskytovanie starostlivosti Ošetrovateľskú starostlivosť deťom poskytuje 6 sestier so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii a 1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou.
Školské zariadenia Spojená škola Hradná 7, Komárno
Aktivity/činnosti Podľa individuálnych potrieb, zdravotného stavu možností a schopností detí:
Rozumová, citová, liečebný telocvik, ošetrovateľská rehabilitácia, hudobná, výtvarná, pracovná, rozvíjanie sebaobslužných činností, pobyt na vzduchu na terase a v parku DeD.
Paliatívna starostlivosť o deti so život limitujúcimi chorobami. Uspokojovanie ich špecifických, fyzických, psychických, sociálnych a duchovných potrieb.
Terapie: Aromaterapia, bazálna stimulácia, muzikoterapiaŠpecializovaná samostatná skupina II.

Cieľová skupina detí Pre deti s telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou postihnutí a pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe vyjadrenia podľa osobitného predpisu.
Deti na skupine sú mobilné, vo veku od 2 do 5 rokov.
Kapacita skupiny 7 detí ŤZP
Vedúci skupiny Mgr. Kvasnovská Ž. - sestra
Poskytovanie starostlivosti Ošetrovateľskú starostlivosť deťom poskytuje 5 sestier so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, 1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou a 1 pomocný vychovávateľ
Aktivity/činnosti Podľa individuálnych potrieb, zdravotného stavu možností a schopností detí:
rozumová, citová, liečebný telocvik, hudobná, výtvarná, pracovná, rozvíjanie sebaobslužných činností, pobyt na vzduchu na terase a v parku DeD, prechádzky v rámci mesta Komárno,
Terapie: Aromaterapia, bazálna stimulácia, muzikoterapiaŠpecializovaná samostatná skupina III.

Cieľová skupina detí Pre deti s telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou postihnutí a pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe vyjadrenia podľa osobitného predpisu.
Deti na skupine sú mobilné, vo veku od 4 do 11 rokov.
Kapacita skupiny 7 detí ŤZP
Vedúci skupiny Mgr. Zahoranová A. - vychovávateľ
Poskytovanie starostlivosti Opatrovateľskú starostlivosť poskytujú deťom 3 vychovávatelia, 1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou a 3 pomocní vychovávatelia.
Školské zariadenia Spojená škola Hradná 7, Komárno
Aktivity/činnosti Výchovy: rozumová, výtvarná, telesná, pracovná, hudobná, prosociálna
Terapie: Aromaterapia, bazálna stimulácia, muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia
Činnosti počas roka:
 • oslavy narodenín a menín detí na skupine
 • návšteva ľadovej plochy v KN, sánkovanie, bobovanie
 • návšteva knižnice, CVČ, návšteva kina a divadla
 • oslava Veľkonočných sviatkov, učenie sa tradíciám
 • návšteva Komárňanských dní – kultúrny program
 • exkurzie v meste a okolí mesta Komárno
 • hra v parku DeD, návštevy detského ihriska
 • oslava MDD spolu s rodičmi
 • návšteva hasičskej stanice a iných zaujímavostí
 • návšteva kúpaliska
 • prechádzky pri Dunaji, pri Váhu
 • návšteva detského kútika, návšteva cirkusu
 • výstava tekvíc, vyrezávanie tekvíc
 • oslava vianočných sviatkov, učenie sa tradíciám