Zamestnanci

Centrum pre deti a rodiny Komárno je štátna rozpočtová organizácia. Zamestnávateľ pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce no verejnom záujme (č. 553/2003 Z. z.). Pre zamestnávateľa je záväzná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len „SOZZaSS“) pôsobí v zariadení od roku 2002.

Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a podľa Stanov SOZZaSS zaevidovaných Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-2200/90-1-10, z ktorých vyplýva oprávnenie príslušného odborového orgánu rokovať o kolektívnej zmluve a uzatvárať kolektívnu zmluvu.

V záujme vytvárania priaznivých pracovných podmienok a podmienok zamestnávania v súlade s §231 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov Centrum pre deti a rodiny Komárno zastúpený riaditeľom a odborová organizácia zastúpená predsedom uzatvárajú podnikovú kolektívnu zmluvu, ktorá sa vzťahuje na všetkých zamestnancov zamestnaných v pracovnom pomere u zamestnávateľa.

Podnikové kolektívne zmluvy Centra pre deti a rodiny Komárno

Zamestnanci sa prostredníctvom odborovej organizácie zúčastňujú na vytváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok. Formami spoluúčasti zamestnávateľa a odborovej organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch sú najmä spolurozhodovanie, prerokovanie, informovanie, kontrolná činnosť a kolektívne vyjednávanie.

Zdravotnícki pracovníci vykonávajú zdravotnícke povolanie sestra v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj registrácia - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky.

Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce Centra pre deti a rodiny Komárno sú tiež členmi Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Komora je zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike.

Všetci zamestnanci CDR Komárno môžu byť aj členmi občianskeho združenia Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov (FRaZDeD).

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov je stavovská organizácia zamestnancov Centier pre deti a rodiny. Jej úlohou je podporovať zamestnancov CDR, ktorí sú jeho členmi predovšetkým prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ako aj vytvorením platformy pre vzájomnú výmenu skúseností. Jeho najzastupiteľnejšou úlohou je tiež odborné vyjednávanie pre skvalitňovanie podmienok práce ako aj pracovného prostredia pre členov FRaZDeD.

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov sa delí na sekcie profesionálnych náhradných rodičov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, ekonomicko – hospodárskych zamestnancov a odborných zamestnancov (psychológovia, liečební pedagógovia a špecialni pedagógovia).

Fórum organizuje pracovné stretnutia a vzdelávania určené pre členov jednotlivých sekcii.

Stanovy fóra