Preventívne aktivity pre deti

Preventívne aktivity pre deti sú dôležitou súčasťou práce odborného tímu detského domova. Počas preventívnych aktivít sú deti hravou, pre ne príťažlivou a zrozumiteľnou formou oboznámené z najrôznejšími témami.

Psychológ v spolupráci so sociálnym pracovníkom pravidelne vedie preventívne skupinové aktivity ktorými sa snaží facilitovať žiadané správanie u detí a predchádzať tak výskytu sociálno patalogických javov. Veku primeranou formou získavajú deti informácie o témach ako násilie, obchodovanie s ľuďmi, drogovej problematike, problematike kiber šikany, či sexuálneho dozrievania, ale aj mnohých iných aktuálnych témach.

Pri tvorbe prevencie vychádzame aj z nižšie uvedených zásad a národných programov:

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.