Súčasnosť

O nás

Centrum pre deti a rodiny Komárno (ďalej len Centrum) vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, požiadania dieťaťa, rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia a pre plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa.

Ďalej v zmysle § 59 zákona č. 305/2005 Z. z. Centrum vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ambulantnou alebo terénnou formou podľa schváleného programu Centra.

Centrum je štátna rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Kapacita zariadenia je 65 detí.

Starostlivosť o deti aktuálne vykonávame:

  • v domácom prostredí zamestnancov Centra v 22 profesionálnych náhradných rodinách 44 deťom
  • v budove Centra v 3 špecializovaných samostatných skupinách pre deti ťažko zdravotne postihnuté s kapacitou pre 21 detí. Deti sú rozdelené v skupinách podľa veku a charakteru zdravotného postihnutia.

.....a ako je to u nás...

Niektorí z nás nemajú iný, iba tento jediný domov.

V budove na pokraji záhrady, v tichej časti mesta v tesnom susedstve historickej pamiatky pri Komárňanských baštách máme dobré možnosti kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia. Navštevujeme neďaleké školy a záľuby rozvíjame v rôznych zariadeniach mesta. Tu podnikáme prvé aktivity, ktoré nás pripravujú na život dospelých.

Priateľov máme nielen medzi spolužiakmi ale aj v záujmových krúžkoch a športových kluboch. Športujeme, hráme futbal, spievame, tancujeme, kreslíme a tvoríme. Sútok dvoch slovenských veľtokov nám umožňuje užívať si prechádzky prírodou, jazdu na bicykli alebo korčuliach či plavbu kajakom.

Žijeme aj kultúrou a využívame možnosti, ktoré nám ponúka život v meste. Navštevujeme knižnicu, divadlo, kino, výstavy, múzeum či kultúrne pamiatky v blízkom okolí.

Niektorí z nás sú zdravotne znevýhodnení, či už telesne mentálne alebo zmyslovo, napriek tomu nachádzame radosť v mnohých činnostiach. Oddychujeme v prírode, spoznávame faunu a flóru, užívame si pestrosť a veselosť kultúrnych podujatí mesta, alebo len pokojne trávime deň v známom a bezpečnom prostredí domova.

Každý sme iní, malí, veľkí, šikovní či nemotorní. Od malička sa stretávame a zdieľame svoje trápenia aj radosti. Vnímame svoje pokroky, vzostupy aj pády. Pri pohľade na hendikepovaných kamarátov si uvedomujeme hodnotu zdravia, tak ako až v osamotení vnímame hodnotu priateľstva, lásky a rodiny. Práve naša rôznorodosť nás učí vážiť si tieto hodnoty, chápať sa navzájom a pomáhať.