Darujte 2% z daní

Deti - domov - rodina

občianske združenie na podporu rozvoja detí v Detskom domove Komárno

Deti - domov - rodina o. z. je dobrovoľné mimovládne a nepolitické združenie, starajúce sa o celkový rozvoj osobnosti detí žijúcich v Centre pre deti a rodiny Komárno.

Občianske združenie sme založili v roku 2006 v snahe skvalitniť život detí, ktoré žijú v našom Centre pre deti a rodiny. Chceme im poskytovať viac pozitívnych zážitkov, viesť k rozvíjaniu ich schopností a talentu a tak budovať ich sebavedomie a sebaúctu. Môžeme tak robiť aj vďaka finančnej podpore sponzorov, vypracovávaním projektov a z podpory 2% z Vašich daní.

Stanovy občianskeho združenia Deti - domov - rodina

Ako darovať?

Naše občianske združenie je od 11.12.2007 registrované v Notárskom centrálnom registri ako občianske združenie na podporu detí v Centre pre deti a rodiny Komárno.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo priamy dopad na výšku Vašich príjmov. Ovplyvníte tým iba rozdeľovanie daní, ktoré by inak plynuli neadresne do štátneho rozpočtu.

Veríme, že sa rozhodnete takto podporiť naše Centrum pre deti a rodiny a neodradí Vás ani nasledujúci postup:

Ak Vám ročné zúčtovanie preddavkov vykonáva zamestnávateľ

  1. Požiadate Vášho zamestnávateľa (mzdová učtáreň) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva
    POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2023.
  2. Čitateľne vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2023.
  3. Tieto 2 tlačivá doručte osobne alebo poštou najneskôr do 30.4. nasledujúceho roka na miestne príslušný daňový úrad Vášho bydliska.

Ak by ste mali problémy s doručením vyplnených tlačív na príslušný daňový úrad, môžete ich odovzdať v mzdovej učtárni a my zabezpečíme doručenie týchto tlačív na daňový úrad.

Ak si daňové priznanie podávate sami ako fyzická alebo právnická osoba

Potrebné údaje:
IČO 42047714
Právna forma Občianske združenie
Obchodné meno Deti - domov - rodina občianske združenie na podporu rozvoja detí v Detskom domove Komárno
Sídlo – Ulica Mieru
Súpisné/orientačné číslo   3
PSČ 945 01
Obec Komárno

Toto tlačivo doručte osobne alebo poštou až po podaní daňového priznania a zaplatení daňovej povinnosti najneskôr však do 30.4. nasledujúceho roka na Vám miestne príslušný daňový úrad.

Za Vaše kladné rozhodnutie a ochotu pomôcť, Vám za všetky deti nášho Centra pre deti a rodiny ďakujeme.

Účet darov a grantov

SK 48 8180 0000 0070 0042 3160
Za pomoc všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Občianske združenie

Deti - domov - rodina
občianske združenie na podporu rozvoja detí v Detskom domove Komárno

Ul. mieru 3
945 01 Komárno
IČO 42047714
riaditel@cdrkomarno.sk

Obchodný vestník

Stanovy občianskeho združenia Deti - domov - rodina

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2023

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2023