Národný projekt XXIV-2 Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“

31.03.2014

Cieľ projektu:  Hlavným cieľom projektu je rozvoj profesionálnych rodín, vrátane prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Národným projektom sa realizuje podpora, ktorá vychádza zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Dokument na stiahnutie:

  Národný projektXXIVDudasova_L-31.3.2014.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.