Oznámenie pre rodičov, ktorí majú detskom domove umiestnené deti do šesť rokov veku

03.05.2018

            V zmysle § 51 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dieťa do šiestich rokov veku musí byť najneskôr do štyroch týždňov od prijatia do detského domova zaradené do profesionálnej náhradnej rodiny okrem dieťaťa,

  • ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť podľa ods.7, a takúto starostlivosť nie je možné zabezpečiť v domácom prostredí profesionálnej náhradnej rodiny,
  • ktoré je umiestnené v detskom domove na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia alebo rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná  vo veci výchovného opatrenia pobytovou formou, a umiestnenie v profesionálnej náhradnej rodine nie je vhodné vzhľadom na účel výchovného opatrenia,
  • v ktorého záujme je z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb spoločné umiestnenie súrodencov a spoločné umiestnenie súrodencov v profesionálnej náhradnej rodine je spojené so závažnou prekážkou.

Profesionálna náhradná rodina je organizačná súčasť detského domova, profesionálny náhradný  rodič je zamestnanec detského domova, ktorý vykonáva ústavnú starostlivosť v rodinnom dome alebo byte poskytnutom detským domovom, alebo vo vlastnom dome či byte.

Keďže ide o pracovnoprávny vzťah detský domov – profesionálny náhradný rodič, medzi profesionálnym náhradným rodičom a dieťaťom nevzniká právny vzťah. Je tu teda potrebné zdôrazniť, že starostlivosť o dieťa v profesionálnej náhradnej rodine nie je ďalšou formou náhradnej rodinnej starostlivosti ako je napr. pestúnska starostlivosť. Je to spôsob zabezpečenia individuálnej starostlivosti o dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Keďže dieťa je umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine mimo detského domova, návštevy dieťaťa sa uskutočňujú na pôde detského domova po dohode so sociálnym pracovníkom.


Komárno, 03.05.2018


                                                 Autor: Mgr. Veronika Pasztoreková, vedúca CPPR


 


Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.