Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 -2030

22.11.2021

Cieľ národného programu:

  • definuje základné východiská o právach osôb so zdravotným postihnutím,
  • podporuje, ochraňuje a rešpektuje osoby so zdravotným postihnutím bez akejkoľvek diskriminácie,
  • Integrácia osôb so zdravotným postihnutím“, v ktorom „uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote“.

Centrum pre deti a rodiny Komárno (2021-2030)

Centrum pre deti a rodiny Komárno vypracovalo  v zmysle Koncepcie zabezpečovania vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na roky   2021 -2025 plán debarierizácie priestorov Centra. V súlade s týmto plánom zabezpečí osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie bezbariérové prístupné prostredie. Vytvorí univerzálne prístupové prostredie, kombináciou  adaptabilných (upraviteľných) a fixných prvkov.

Viac informácií o národnom programe rozvoja životných podmienok osôb zo zdravotným postihnutím na roky 2021-2030 dostupných na:

https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/getmedia/f5d309c8-6eaa-48f9-b590-ef7d776ddfd7/Material_NPRZPOZP_2021-2030.aspx

V Komárne: 22.11.2021

Vypracovala: Mgr. Kitti Markovicsová, sestra

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.