Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020

10.01.2021

Informácie o národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020 sú dostupné  na: 

narodny-program-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-2014-2020.pdf (gov.sk)

Cieľ národného programu:

  • definuje základné východiská o právach osôb so zdravotným postihnutím,
  • podporuje, ochraňuje a rešpektuje osoby so zdravotným postihnutím bez akejkoľvek diskriminácie,
  • zdôrazňuje rovnosť každej zdravotne postihnutej osoby bez ohľadu na (vek, pohlavie, národnosť) v oblasti vzdelávania, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, pri rehabilitácii, pri účasti na kultúrnom živote ale aj na rekreácii resp. pri záujmových aktivitách.

 

Zámer národného programu:

  • poskytuje dostatok vedomostí o ľudských právach osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020,
  • rešpektuje Európske stratégie ktoré sa zameriavajú na postavenie osôb so zdravotným postihnutím v každodennom živote.

 

Centrum pre deti a rodiny Komárno (v rokoch 2014-2020)

Centrum  pre deti a rodiny Komárno ďalej len ( Centrum ) poskytuje starostlivosť aj ťažko zdravotne postihnutým deťom. V Centre je umiestnená   jedna tretina detí, ktoré majú  telesné, zmyslové a často aj kombinované postihnutie. Cieľom starostlivosti o deti je rešpektovanie príjemcov ošetrovateľskej starostlivosti ako osoby, bez akýchkoľvek porúch či postihnutia. Prioritou  starostlivosti o ŤZP deti  je zabezpečenie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti a vytvorenie bezpečného, pokojného a podnetného prostredia plne rešpektujúc individuálne potreby každého dieťaťa. Deti sú umiestnené na samostatných špecializovaných skupinách,  kde  ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú  sestry.

Centrum neustále motivuje a podporuje sestry v sústavnom vzdelávaní v oblasti pediatrie, intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti a  vzdelávanie v oblasti bazálnej stimulácie. Pri svojej práci využívajú terapie ( dotyková terapia, ergoterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, aromaterapia). Výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím zabezpečujú  vychovávatelia a sestry v  spolupráci so  špeciálnou pedagogičkou, psychológom a to v  záujme zvyšovania vzdelania detí vo všetkých  vekových skupinách a to na  najvyššej úrovni aká  sa dá dosiahnuť na základe konkrétneho zdravotného postihnutia dieťaťa. Povinnú predškolskú a školskú dochádzku absolvujú deti v špeciálnej základnej škole v meste Komárno.

Budova Centra je vybavená bezbariérovým prístupom. Zdravotné a kompenzačné pomôcky zabezpečujeme v spolupráci so zdravotnými poisťovňami ale aj z vlastných zdrojov napr. polohovacie postele, špeciálne vozíky na prepravu, špeciálne matrace, stropný zdvihák na nácvik chôdze,   načúvací aparát alebo informačno-komunikačné pomôcky. Každé ŤZP  dieťa  má rovnaké právo na individuálny prístup, ktorý urýchľuje adaptáciu dieťaťa k jeho  špecifickým potrebám.

V Komárne: 10.1.2021

Vypracovala: Iveta Dudášová – hlavná sestra

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.