Oznam pre rodičov maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť

06.07.2021

Oznamujeme rodičom maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť, že dňom 1.7.2021 Opatrením  MPSVR SR  č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima sa zvýšila suma životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa na 99,56 EUR  mesačne.

Z toho dôvodu sa odo dňa 1.7.2021 mení výška mesačného výživného na

29,87 EUR

v prípade ak Vám súd nariadil prispievať na výživu maloletého dieťaťa mesačne vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Túto povinnosť ste povinný splniť do 15. – eho dňa tohto mesiaca.

 

Komárno, 6. júl.2021

 Mgr. Denisa Pivodová – sociálna pracovníčka

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.