Ďakovný list nadácií Volkswagen Slovakia

19.12.2013

Nadácia Volkswagen Slovakia

Ďakujeme za podporu

Detský domov Komárno sa zapojil do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom „Inovatívne vzdelávanie cez informačné a komunikačné technológie pre deti s viacnásobným, mentálnym a psychosociálnym postihnutím“.

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty, ktoré motivuje detí k tomu, aby prevzali zodpovednosť za svoje učenie sa, rozvíja osobnosť dieťaťa a umožňuje deťom aktívne využiť digitálne technológie.

Projekt je zameraný na zvýšenie efektivity vzdelávacieho procesu v detskom domove, podporuje učenie sa deti, ich aktivitu a kreativitu. Informačné technológie sa stávajú pomocníkmi deťom s rôznym spektrom postihnutí- pri rehabilitácii, podporujú ich k sebaovládaniu, sústredenosti a trpezlivosti. Deti majú možnosť pomocou počítača samostatne riešiť úlohy, robiť rôzne pokusy v programoch simulujúcich realitu, doplňovať chýbajúce údaje a riešiť problémové úlohy. Aktívne pracujú s videom, fotografiami, obrázkami, zvukom, takže môžu plnohodnotne uplatňovať svoju fantáziu.

Cieľovou skupinou projektu sú deti predškolského veku a deti vo veku od 7 do 10 rokov. Tieto deti navštevujú bežnú a špeciálnu materskú školu a prvý stupeň základných škôl.

Projekt prebieha od augusta minulého roku do marca 2014 a realizácia projektu má niekoľko fáz:

  • Začiatok projektu: „skúšobné testovanie“ - učíme sa s deťmi pracovať s klávesnicou, myšou; hľadáme informácie cez internet; detské počítačové hry; detský program Skicár.
  • Vybavovanie potrebných výdavkov, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu.
  • Náš detský domov Nadácia Volkswagen Slovakia podporila sumou vo výške 2000 Eur. Dostali sme tak možnosť pre naše deti získať počítač, špeciálne klávesnice, myš a počítačové vzdelávacie programy pre postihnuté deti.
  • Pomocou projektu máme možnosť na aktívne a stále vzdelávanie detí v detskom domove počas informatívnej výchovy v spolupráci s vychovávateľmi a odbornými zamestnancami. To je aj hlavným cieľom projektu a snažíme sa, aby sme dosiahli čo najviac úspechov a aby deti v detskom domove mali možnosť na čo najefektívnejšie vzdelávanie.

Touto cestou chceme poďakovať sponzorom projektu a zamestnancom detského domova, ktorí pracovali pri jeho realizácii.


Ďakujeme

Deti a zamestnanci Detského domova Komárno

Komárno, 19. decembra 2013

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.