Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

01.08.2018

Národný projekt
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

Programové obdobie:   2014-2020

ITMS2014+: 312041N952


Cieľ projektu:

Hlavným cieľom Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach (NP DEI NSvZ) je zavedenie štrukturálnych a inovatívnych zmien v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) a posun v procese transformácie a deinštitucionalizácie starostlivosti o dieťa a to najmä podporením kvalitatívneho a kvantitatívneho posilnenia práce s rodinou dieťaťa za účelom predchádzania nariaďovania ústavnej starostlivosti. Trvanie realizácie aktivity v rámci projektu je od 10/2017 do 08/2019.


Podrobné informácie o realizácii národného projektu (NP DEI NSvZ) v Detskom domove Komárno:

  Národný projekt - 1.8.2018.pdf


Viac informácií o NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach dostupných na: https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-podpora-deinstitucionalizacie-nahradnej-starostlivosti-v-zariadeniach.html?page_id=817410


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.ludskezdroje.gov.sk / www.upsvar.sk 


Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.