Špeciálny pedagóg - informácia o voľnom pracovnom mieste, termín podania žiadosti do 22.08.2019

19.07.2019

Názov pracovnej pozície odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Základná zložka mzdy:   min. 810,50 EUR v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo  verejnom záujme.

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 22.08.2019. V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. V prípade absencie niektorého z vyššie uvedených dokladov alebo v prípade nekompletných dokladov (bez originál podpisov) nebude uchádzač pozvaný na výberové konanie. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové konanie.


Informácie na stiahnutie:

  špeciálny pedagóg 22.08.2019.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.