Profesionálny náhradný rodič - oznámenie o vyhlásení výberového konania

24.04.2019

Výberové konanie číslo:  11/2019

Názov pozície:  profesionálny náhradný rodič (ďalej PNR)

Počet voľných miest:  3

Termín nástupu:   po úspešnom absolvovaní výberového konania

Organizačný útvar:  Centrum podpory profesionálnych rodín

Miesto výkonu práce:  trvalý pobyt PNR - vlastný bytový priestor

Základná zložka mzdy (v hrubom): min. 728,00 EUR

Hlavné úlohy:   zamestnanec detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí (v zmysle § 17 vyhlášky č. 103/2018 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi prijímame nepretržite.


Podrobné informácie v dokumente na stiahnutie:

  Oznámenie o VK PNR - 24.4.2019.pdfAko pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.