PNR – oznámenie o vyhlásení výberového konania

12.01.2023

Kraj:  Nitriansky

 

Centrum pre deti a rodiny Komárno, Ul. mieru č. 3, 945 01 Komárno

  

Výberové konanie číslo:  05/2022

Názov pozície:  profesionálny náhradný rodič (ďalej PNR)

Počet voľných miest:  2

Termín nástupu:   po úspešnom absolvovaní výberového konania

Organizačný útvar:  Centrum podpory profesionálnych rodín

Miesto výkonu práce:  trvalý pobyt PNR - vlastný bytový priestor

Základná zložka mzdy (v hrubom): min. 975,00 EUR

Hlavné úlohy:  zamestnanec centra, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí (v zmysle § 17 vyhlášky č. 103/2018 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača:  stredné vzdelanie

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:  certifikát o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

 

Jazykové znalosti:  maďarský jazyk vítaný

Počítačové znalosti:  Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet,

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: zodpovednosť, kladný vzťah k deťom, tímová práca, rodinné zázemie, podpora rodiny, flexibilita, kreativita, záujem ďalej sa vzdelávať, schopnosť zvládať záťaž

 

Doplňujúce požiadavky:  občianska bezúhonnosť, vodičský preukaz sk.„B“- aktívny vodič

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  Ing. Silvia Dorotovičová

                                                               tel. 035/2433011,

                                                               e-mail: riaditel.komarno@ded.gov.sk

 

Adresa: Centrum pre deti a rodiny Komárno, Ul. mieru č. 3, 945 01  Komárno

 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží

 1. žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
 2. kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 3. kópia certifikátu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
 4. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
 5. výpis z registra trestov nie staršie ako tri mesiace ( predložiť najneskôr deň pred podpísaním pracovnej zmluvy),
 6. výpis z registra trestov manžela v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 53 ods. 5, nie starší ako 3 mesiace ( predložiť najneskôr deň pred podpísaním pracovnej zmluvy),
 7. písomný súhlas partnera na výkon PNR,
 8. doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
 9. čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
 10. motivačný list,
 11. písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi prijímame nepretržite.

 

Komárno, 12.1.2023

 

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.